Kerala.myparish.net
Posted On: 04/09/18 17:31
വ്യാഘ്ര തുല്യമായ മൃഗം - ഫ്രീമേസണിനെക്കുറിച്ചു പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ - ജൂൺ 13
വെളിപാട് പുസ്തകത്തിലെ ചുവന്ന സർപ്പം മാർക്സിസ്റ് കമ്യൂണിസമാണെങ്കിൽ കറുത്ത മൃഗമാകട്ടെ മിണ്ടവേദമെന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫ്രീമേസൺ സംഘടനയാണ്. സർപ്പം അതിന്റെ ശക്തിയുടെ വമ്പലം പ്രകടമാക്കുമ്പോൾ കറുത്ത മൃഗം നിഴലിന്റെ മറവിൽ നിഗൂഢമായി കഴിഞ്ഞു കൊണ്ടും രഹസ്യമായി എല്ലായിടത്തും നുഴഞ്ഞു കയറിക്കൊണ്ടും മുന്നേറുന്നു. അതിനു കരടി നകങ്ങളും സിംഹത്തിന്റെ വായുമാണുള്ളത്. കാരണം അതെല്ലായിടത്തും വക്രബുദ്ധി യുപയോഗിച്ചു സാമൂഹ്യ സമ്പർക്ക മാദ്യമങ്ങൾ വഴിയാണ് പ്രചാരണ വേല നടത്തുന്നത്. ഏഴ് തലകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഫ്രീമേസൺ സംഘടനയുടെ വിവിധ ഘടകങ്ങളെയാണ്. അവ എല്ലായിടത്തും ദുരൂഹമായി അപകട കാരികളായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

ഈ കറുത്ത മൃഗത്തിന് പത്ത് കൊമ്പുകളും കൊമ്പുകളുടെ അഗ്രഭാഗത്ത് പത്ത് കിരീടങ്ങളുമുണ്ട്. ഈ കിരീടങ്ങൾ അധികാരവും രാജകീയമായ ശക്തിയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മേസൺ സംഘം ഈ പത്ത് കൊമ്പുകൾ വഴിയാണ് ലോകമാസകലം ഭരണം നടത്തുന്നത്. കൊമ്പു എന്ന പദം വച്ചാണ് ഗ്രന്ഥ പ്രയോഗത്തിൽ വികാസത്തിന്റെയും സ്വന്തം സ്വരം ശ്രവിക്കപ്പെടാനുള്ള നല്ലൊരു ഉപാധിയുടെയും ശക്തിമത്താതായ ഒരു മാധ്യമത്തിന്റെയും ഉപകരണമായി നാം മനസിലാക്കുന്നു. ( ഈ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തലിനെക്കുറിച്ചു ചിന്തിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയയെ ആണെന്ന് ഒരു ഞെട്ടലോടെ നമുക്ക് മനസിലാക്കാം.)പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ ദാനങ്ങൾ വഴി പ്രകാശ പൂർണമായി കാണിച്ചു തന്ന വഴിയിൽ കൂടി നടക്കുന്നതിനു തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കാനായി കൗശല പൂർവം യുദ്ധം നടത്തുകയാണ് കറുത്ത മൃഗം അഥവാ മേസൺ സംഘം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യാഥാർത്‌ഥത്തിൽ ചുവന്ന സർപ്പം മനുക്ഷ്യരെ മുഴുവൻ, ദൈവത്തെ ഒഴിവാക്കി വിശ്വാസ തിരസ്കരണം വഴി നിരീശ്വര സിദ്ധാന്തമാകുന്ന അബദ്ധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന യത്നമാണ് നടത്തുന്നത്. എന്നാൽ മേസൺ സംഘത്തിന്റെ ലക്‌ഷ്യം ദൈവ നിഷേധമല്ല, ദൈവ ദൂഷണമാണ്. ഈ മൃഗം വായ് തുറക്കുന്നത് തന്നെ ദൈവത്തിനെതിരായി ദൂഷണം പറയാനാകുന്നു. ദൈവ നാമത്തെയും അവിടുത്തെ വസഥലത്തെയും സ്വർഗ്ഗവാസികളായ സകലരെയും ഭൽസിക്കുവാനാണ്. ദൈവത്തിനു മാത്രം നൽകേണ്ട ആരാധനയെ അധിക്ഷേപിക്കുകയും പകരം സൃഷ്ടികളെയും സാത്താനെയും ആരാധിക്കുകയെന്ന മഹാ ദൈവ ദൂഷണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഫ്രീമേസൺ സംഘത്തിന്റെ നശീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മറയിലാണ് എല്ലായിടത്തും കറുത്തപൂജകളും പൈശാചിക ആരാധന കർമ്മങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നത്. മാത്രമല്ല എല്ലാത്തരത്തിലുമുള്ള ഫ്രീമേസൺ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വഴി ആത്മാക്കൾ രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ക്രിസ്തു നിർമ്മിച്ച രക്ഷാകരകർമ്മത്തെ ഫല ശൂന്യമാക്കാൻ അവർ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.കർത്താവു അവിടുത്തെ നിയമത്തെ പത്ത് കല്പനകൾ വഴി നമുക്ക് തന്നുവെങ്കിൽ ഫ്രീമേസൺ സംഘം അവരുടെ പത്ത് കൊമ്പുകൾ വഴി ദൈവീക നിയമത്തിനു കടക വിരുദ്ധമായ മറ്റൊരു നിയമം എല്ലായിടത്തും വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു.

പരിശുദ്ധ അമ്മ സ്റ്റീഫനോ ഗോപി എന്ന വൈദീകനോട് വെളിപ്പെടുത്തിയ സന്ദേശ്‌നങ്ങളിലെ 405 ആം സന്ദേശത്തിൽ നിന്നെടുത്തിട്ടുള്ളത്. http://mmp.myparish.net/pages/720-724.aspx
Article URL:
 

 
Quick Links

Kerala.myparish.net - Myparish.net Community - a Catholic Social Media   |   Terms of Use   |   Privacy Policy