Kerala.myparish.net
Posted On: 07/10/19 18:45
വിശുദ്ധിയോടെ അർപ്പിച്ച വിശുദ്ധരുടെ ബലികൾ ലോകത്തെയും സമൂഹത്തെയും മാറ്റിമറിച്ചു.
വി. വിൻസെന്റ് ഫെറർ 59 മരിച്ചവരെ ഉയിർപ്പിച്ചത് കൂടാതെ പതിനായിരക്കണക്കിന് അത്ഭുതങ്ങളും ചെയ്തെങ്കിൽ ആ വിശുദ്ധന് "അനുദിനം കുമ്പസാരം" ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. "Dignity and Duties of a Priest"(St.Alphonsus Ligouri), ജോസഫ് കപാസേയുടെ" To The Priest"മുതലായ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ ഭൂമിയിലെ യഥാർഥ അത്ഭുതം ക്യൻസർ സുഖപ്പെടുന്നതോ , മൂകൻ സംസാരിക്കുന്നതോ, ബധിരൻ കേൾകുന്നതോ ഒന്നുമല്ലെന്നും , ദൈവത്തെ കൈയിലെടുക്കുന്ന വൈദികരാണ് "യഥാർത്ഥ അത്ഭുതം" എന്നു മനസിലാകും. ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തെ വി. കുർബാന വഴി കൈയിലെടുക്കുവാനുള്ള "അത്ഭുതത്തിന്റെ മനുഷ്യർ" ,സത്യമായും ഈ ഒരത്ഭുതത്തിനു മുന്നിൽ മാലാഖമാർ പോലും ഭയഭക്തിയോടെ ഭയന്നുവിറക്കുന്നു. മനുഷ്യകുലത്തിൽ അതിലും വലിയ അത്ഭുതമില്ല, സത്യമില്ല."ഇത് എന്റെ ശരീരം" എന്ന് കൂദാശ സമയത്തു വൈദികൻ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ ശരീരം ആയി മാറുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ? എന്ന്‌ ചോദിച്ചാൽ യേശു പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മാറുന്നു("because He said it" St.Thomas Aquinas ). 1968-ൽ മരിച്ച വിശുദ്ധ പാദ്രെ പിയോ അർപ്പിച്ച ആ ബലിയിലൂടെ നാം മനസിലാക്കുന്നത് ബലിയർപ്പിക്കുന്ന വൈദികന്റെ ശരീരവും മനസും വിശുധമായിരിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ്. വിശൂദ്ധ ജീവിതം നയിച്ചവർ കൂടെകൂടെയുള്ള കുമ്പസാരത്തിലൂടെ തെളിയിച്ചതും അതാണ്‌. എങ്കിലേ അതു കർത്താവിന്റെ ശരീരം ആകുന്നുള്ളു എന്ന സത്യം. കത്തോലിക്കാ സഭക്ക് പുറത്തുള്ള സഭക്കാർ ബലിയർപ്പിച്ചാൽ യഥാർത്ഥ ശരീരമാണെന്നു അവരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, അവരുടെ അണികളും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല.കത്തോലിക്കാ വൈദികരുടെ പ്രാധാന്യം അത്ര വലുതാണ് . Chastity,Charity and Obedience are the minimum Requirements to Celebrate the Holy Communion . സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തെ പ്രതി ഷണ്ട്ഠമ്മാര് ആകുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം എവിടെ ?വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ സ്വർഗത്തിൽ യേശുവോടൊത്തു കാണുന്ന 144,000 പേരും സ്ത്രീകളോട് ചേരാത്തവരാണ് (വെളിപാട് 14 - 3,4,5). ചേരുന്നത് പാപമാണെന്നല്ല , ചേരാത്തതിലൂടെയുള്ള സ്വർഗ്ഗത്തിലെ മഹത്വം ആണ്‌ വിളിച്ചോതുന്നത്. യേശുവും, അമ്മയും അവരെ അനുഗമിച്ചവരും മാതൃക കാണിച്ചുതന്നത് ഈ ലോകത്തിലെ sex, പണം, പൊന്നു, സുഖങ്ങളെല്ലാം ആസ്വദിച്ചിട്ടല്ല. വൃതങ്ങൾക്കു അർത്ഥമുണ്ടോ എന്നറിയുവാൻ St.Paul പറയുന്നു "എന്നെപോലെ ആയിരിക്കുക" എന്ന് .എന്തുകൊണ്ടാണ് St.ഫ്രാൻസിസ് അസ്സീസ്സി വൈദികനാകാതിരുന്നത്?"ഞാൻ അതിന് യോഗ്യനല്ല" എന്നാണ് ആ വിശുദ്ധൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. സത്താമാറ്റം നടന്നതും നടക്കുന്നതുമായ ചരിത്ര/സഭവങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് , വൈദികൻ എത്ര വലിയ പാപിയാന്നെകിലും ബലി എല്ലാം ഒരുപോലെ എന്നുള്ള ന്യായവാദങ്ങൾ , സഭയിലെ പഠനമാന്നെന്നു വാദിക്കാൻ കൊള്ളാം. എന്നാൽ വിശുദ്ധികൂടാതെ ആർക്കും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക സാധ്യമല്ല.മരിയ വാൾതോർത്തയോട് ലൈംഗികതയിൽ പാപം ചെയ്യുന്നവരെപ്പറ്റി "എനിക്കറപ്പാണ്" എന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞത്. വിശുദ്ധിയോടെ അർപ്പിച്ച
വിശുദ്ധരുടെ ബലികൾ ലോകത്തെയും സമൂഹത്തെയും മാറ്റിമറിച്ചു...ഇന്നും മാറ്റുന്നു.(Traditional Latin Mass).
Article URL:
 

 
Quick Links

Kerala.myparish.net - Myparish.net Community - a Catholic Social Media   |   Terms of Use   |   Privacy Policy