Home    |   Community Wall    |   Contact Us    |   Read Books    |   Articles    |   
വ്യാഘ്ര തുല്യമായ മൃഗം - ഫ്രീമേസണിനെക്കുറിച്ചു പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ - ജൂൺ 13

വെളിപാട് പുസ്തകത്തിലെ ചുവന്ന സർപ്പം മാർക്സിസ്റ്  കമ്യൂണിസമാണെങ്കിൽ കറുത്ത മൃഗമാകട്ടെ മിണ്ടവേദമെന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫ്രീമേസൺ  സംഘടനയാണ്. സർപ്പം അതിന്റെ ശക്തിയുടെ വമ്പലം പ്രകടമാക്കുമ്പോൾ കറുത്ത മൃഗം നിഴലിന്റെ മറവിൽ നിഗൂഢമായി കഴിഞ്ഞു കൊണ്ടും രഹസ്യമായി എല്ലായിടത്തും നുഴഞ്ഞു കയറിക്കൊണ്ടും മുന്നേറുന്നു. അതിനു കരടി നകങ്ങളും  സിംഹത്തിന്റെ വായുമാണുള്ളത്. കാരണം അതെല്ലായിടത്തും വക്രബുദ്ധി യുപയോഗിച്ചു  സാമൂഹ്യ സമ്പർക്ക മാദ്യമങ്ങൾ വഴിയാണ് പ്രചാരണ വേല നടത്തുന്നത്. ഏഴ് തലകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഫ്രീമേസൺ  സംഘടനയുടെ വിവിധ ഘടകങ്ങളെയാണ്. അവ എല്ലായിടത്തും ദുരൂഹമായി അപകട കാരികളായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

ഈ കറുത്ത മൃഗത്തിന് പത്ത് കൊമ്പുകളും കൊമ്പുകളുടെ അഗ്രഭാഗത്ത് പത്ത് കിരീടങ്ങളുമുണ്ട്. ഈ കിരീടങ്ങൾ അധികാരവും രാജകീയമായ ശക്തിയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മേസൺ  സംഘം ഈ പത്ത് കൊമ്പുകൾ വഴിയാണ് ലോകമാസകലം ഭരണം നടത്തുന്നത്. കൊമ്പു എന്ന പദം വച്ചാണ് ഗ്രന്ഥ പ്രയോഗത്തിൽ വികാസത്തിന്റെയും സ്വന്തം സ്വരം ശ്രവിക്കപ്പെടാനുള്ള നല്ലൊരു ഉപാധിയുടെയും ശക്തിമത്താതായ ഒരു മാധ്യമത്തിന്റെയും ഉപകരണമായി നാം മനസിലാക്കുന്നു. ( ഈ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തലിനെക്കുറിച്ചു ചിന്തിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയയെ ആണെന്ന് ഒരു ഞെട്ടലോടെ നമുക്ക് മനസിലാക്കാം.)

 

പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ ദാനങ്ങൾ വഴി പ്രകാശ പൂർണമായി കാണിച്ചു തന്ന വഴിയിൽ കൂടി നടക്കുന്നതിനു തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കാനായി കൗശല പൂർവം യുദ്ധം നടത്തുകയാണ് കറുത്ത മൃഗം അഥവാ മേസൺ സംഘം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യാഥാർത്‌ഥത്തിൽ ചുവന്ന സർപ്പം മനുക്ഷ്യരെ മുഴുവൻ, ദൈവത്തെ ഒഴിവാക്കി വിശ്വാസ തിരസ്കരണം വഴി നിരീശ്വര സിദ്ധാന്തമാകുന്ന അബദ്ധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന യത്നമാണ് നടത്തുന്നത്. എന്നാൽ മേസൺ സംഘത്തിന്റെ ലക്‌ഷ്യം ദൈവ നിഷേധമല്ല, ദൈവ ദൂഷണമാണ്. ഈ മൃഗം വായ് തുറക്കുന്നത് തന്നെ ദൈവത്തിനെതിരായി ദൂഷണം പറയാനാകുന്നു. ദൈവ നാമത്തെയും അവിടുത്തെ വസഥലത്തെയും സ്വർഗ്ഗവാസികളായ സകലരെയും ഭൽസിക്കുവാനാണ്. ദൈവത്തിനു മാത്രം നൽകേണ്ട ആരാധനയെ അധിക്ഷേപിക്കുകയും പകരം സൃഷ്ടികളെയും സാത്താനെയും ആരാധിക്കുകയെന്ന മഹാ ദൈവ ദൂഷണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഫ്രീമേസൺ സംഘത്തിന്റെ നശീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മറയിലാണ് എല്ലായിടത്തും കറുത്തപൂജകളും പൈശാചിക ആരാധന കർമ്മങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നത്.  മാത്രമല്ല എല്ലാത്തരത്തിലുമുള്ള ഫ്രീമേസൺ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വഴി ആത്മാക്കൾ രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ക്രിസ്തു നിർമ്മിച്ച രക്ഷാകരകർമ്മത്തെ ഫല ശൂന്യമാക്കാൻ അവർ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

 

കർത്താവു അവിടുത്തെ നിയമത്തെ പത്ത് കല്പനകൾ വഴി നമുക്ക് തന്നുവെങ്കിൽ ഫ്രീമേസൺ സംഘം അവരുടെ പത്ത് കൊമ്പുകൾ വഴി ദൈവീക നിയമത്തിനു കടക വിരുദ്ധമായ മറ്റൊരു നിയമം എല്ലായിടത്തും വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു.


പരിശുദ്ധ അമ്മ സ്റ്റീഫനോ ഗോപി എന്ന വൈദീകനോട് വെളിപ്പെടുത്തിയ സന്ദേശ്‌നങ്ങളിലെ  405 ആം സന്ദേശത്തിൽ നിന്നെടുത്തിട്ടുള്ളത്.


 

 

 Latest Updates - More Articles
 
യുഗാന്ത്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വിശ്വാസി ഭയപ്പെടണമോ?
യുഗാന്ത്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വിശ്വാസി ഭയപ്പെടണമോ? പലപ്പോഴും യുഗന്ത്യത്തെക്കുറിച്ചു പറയുമ്പോൾ ചിരിക്കുന്നവരെയും കളിയാക്കുന്നവരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. യേശുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനം എന്നു പറഞാൽ... ....
 
പത്ത് കൊമ്പും ഏഴു തലയുമുള്ള കടലിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്ന മൃഗം - ഫ്രീമേസൺ സംഘടന
പത്ത് കൊമ്പും ഏഴു തലയുമുള്ള കടലിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്ന മൃഗം - ഫ്രീമേസൺ സംഘടന   കടലില്‍നിന്നു കയറിവരുന്ന ഒരു മൃഗത്തെ ഞാന്‍ കണ്ടു. അതിനു പത്തു കൊമ്പും ഏഴു തലയും കൊമ്പുകളി... ....
 
വ്യാഘ്ര തുല്യമായ മൃഗം - ഫ്രീമേസണിനെക്കുറിച്ചു പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ - ജൂൺ 13
വെളിപാട് പുസ്തകത്തിലെ ചുവന്ന സർപ്പം മാർക്സിസ്റ്  കമ്യൂണിസമാണെങ്കിൽ കറുത്ത മൃഗമാകട്ടെ മിണ്ടവേദമെന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫ്രീമേസൺ  സംഘടനയാണ്. സർപ്പം അതിന്റെ ശക്തിയുടെ വമ്പലം പ്രകടമാക്കുമ്പോൾ കറുത്ത... ....
 
അബദ്ധ സിദ്ധാന്തത്തെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സുവിശേഷത്തെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത എന്റെ ഈ വൈദീക പുത്രന്മാർ
ജൂലൈ 29, 1973  സന്ദേശം 8 നമ്മുടെ ദിവ്യനാഥാ വൈദീകരോട് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന്. ഉണർന്നിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ മാർക്സിസത്തിന്റെ ഗുരുതരവും പൈശാചികവുമായ അബദ്ധ സ... ....
 
ഈശോമിശിഹാ സ്ഥാപിച്ച ഏക സത്യസഭയെ തിരിച്ചറിയുക
ഈശോമിശിഹാ സ്ഥാപിച്ച ഏക സത്യസഭയെ തിരിച്ചറിയുക: ക്രിസ്തുവിൻറെ അനുയായികളെ ശക്തമായും കിരാതമായും നിർമാർജനം ചെയ്തിരുന്ന റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ചക്രവർത്തിമാരിൽ (എ ഡി 64 ൽ നീറോ ചക്രവർത്തി ആരംഭിച്ച മത മർദ്ദ... ....
 
മരിയ ഭക്തിയുടെ രഹസ്യം ഫുൾട്ടൻ ജെ ഷീനിന്റെ ജീവിതാ നന്ദംഎങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും
ശരീര സംധാനത്തിന് ഒൻപത് മാസവും ആധ്യാത്മിക വളർച്ചക്ക് മുപ്പതു കൊല്ലവും മറിയത്തിന്റെ അധീനതയിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടുവാൻ മിശിഹാ അഭിലഷിച്ചെങ്കിൽ, നമ്മിൽ ക്രിസ്തു ഉരുവാക്കപ്പെടുന്നതിനു ആ വത്സല മാതാവിന്റ ശിക്ഷണത്ത... ....
 
മലാക്കി പ്രവാചനങ്ങളെക്കുറിച്ചു ഫുൾട്ടൻ ജെ ഷീൻ
മലാക്കി പ്രവാചനങ്ങളെക്കുറിച്ചു ഫുൾട്ടൻ ജെ ഷീൻ അറിയപ്പെട്ട സുവിശേഷ പ്രഘോഷകനും കത്തോലിക്ക സഭയിലെ ഒരു മെത്രാനുമായിരുന്ന ഫുൾട്ടൻ ജെ ഷീൻ എഴുതിയ "മണ്പാത്രത്തിലെ നിധി" എന്ന ആത്മകഥയിൽ മലാക്കി പ്രവാചനത്തി... ....
 
അട്ടപ്പാടി സെഹിയോൻ മിനിസ്ട്രീസിന്റെ ഡയറക്ടറായ ബഹു. സേവ്യർഖാൻ വട്ടായിലച്ചന്റെയും സെഹിയോൻ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിന്റെ ഡയറക്ടറായ ബഹു. ബിനോയി കരിമരുതിങ്കൽ അച്ചന്
  ക്രിസ്തുവിൽ പ്രിയരേ, അട്ടപ്പാടി സെഹിയോൻ മിനിസ്ട്രീസിന്റെ ഡയറക്ടറായ ബഹു. സേവ്യർഖാൻ വട്ടായിലച്ചന്റെയും സെഹിയോൻ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിന്റെ ഡയറക്ടറായ ബഹു. ബിനോയി കരിമരുതി ങ്കൽ അച്ചന്റെയും നേ... ....
 
റവ ഡോക്ടർ ഡെന്നി താണിക്കലച്ചന്റെ ലേ ഖനം ( തൃശ്ശൂർ അതിരൂപത പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന " കത്തോലിക്ക സഭ " ഏപ്രിൽ 2018 ലക്കം) ദൈവവചനത്തിന് എതിരാണ്
വിഗ്രഹാർപ്പിത ഭക്ഷണം ഭക്ഷിക്കാമെന്നും കത്തോലിക്ക സ്ത്രീകൾ പൊട്ട് കുത്തുന്നതിൽ മാരക പാപമായി കാണേണ്ടതില്ലെന്നും പറഞ്ഞു കൊണ്ടുള്ള റവ ഡോക്ടർ ഡെന്നി താണിക്കലച്ചന്റെ ലേ ഖനം ( തൃശ്ശൂർ അതിരൂപത പ്രസിദ്ധീക... ....
 
ഭാരതകത്തോലിക്കാ സഭയുടെ ശ്ലൈഹിക ഉത്ഭവം
ഭാരതകത്തോലിക്കാ സഭയുടെ ശ്ലൈഹിക ഉത്ഭവം - ഡോ. ജോസഫ് കൊല്ലാറ (സഭാചരിത്ര പണ്ഡിതന്‍) സമൂഹത്തിന്റെ ഗതകാലസംഭവങ്ങളെക്കറിച്ചുളള ഓര്‍മ്മയാണ് ചരിത്രം. ഓര്‍മ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടയാള്‍ക്ക് താന്‍ ... ....
More Articles

free counter
 
Home    |   Contact Us    |   Read Books    |   Articles
Kerala.myparish.net - Myparish.net Community - a Catholic Social Media   |   Terms of Use   |   Privacy Policy